Siswa Kelas 12

DATA SISWA KELAS XII
SMK LABORATORIUM JAKARTA
TAHUN 2016/2017
NO NAMA JURUSAN KET
1 ADEL HAIDE INDRIYANI RPL
2 ARIQ DEVANDI RPL
3 DENISHA AMELIA PUTRI RPL
4 FINKA OKTAVIA ARYA RPL
5 STEVEN SANDY RPL
6 XAFIR RIZKI TRITAMARA RPL